Intern

Vacature Commissie Opleiding en Onderwijs van de AJN (aios JGZ)

De commissie Opleiding en Onderwijs (O&O) adviseert het bestuur van de de AJN gevraagd en ongevraagd over onderwijs en opleiding voor artsen werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. Het gaat hierbij over de inhoud van de profielopleiding en in samenspraak via de OC KAMG ook over de specialisatie tot arts Maatschappij en Gezondheid in ‘de tweede fase’. Daarnaast komen de benodigde randvoorwaarden en beleidsvraagstukken die een sterk verband houden met de kwaliteit van de opleiding en het onderwijs van onze discipline ter sprake. Wat betreft bij- en nascholing kan de commissie de rol van agendasetting op zich nemen.
In de commissie hebben een aantal jeugdartsen plaats, waarvan een persoon afgevaardigd is vanuit het landelijk bestuur van de AJN. Bij voorkeur heeft de commissie aiossen uit de beide fases van de opleiding in haar geleding. Daarnaast is een tweetal adviseurs vanuit de beide opleidingsinstituten gesprekspartner.

Wat wordt er van mij verwacht?
Je bent actief binnen deze commissie namens het LOSGIO.

Enthousiast geworden? Meer informatie?
Voor meer informatie kun je een mail sturen aan Ireen Feenstra, penningmeester@losgio.nl.

Vacature AIOS-dag commissie (Aios M&G/VG/BG)

Op maandag 25 maart 2019 zal er een nieuwe AIOS-dag plaatsvinden, georganiseerd vanuit het LOSGIO voor alle aios Maatschappij en Gezondheid, Verzekeringsgeneeskunde en Bedrijfsgeneeskunde. Het thema voor komend jaar is alles rondom sociale problematiek en leefstijl. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Wat wordt er van mij verwacht?

Met een flinke dosis enthousiasme kom je een heel eind!

Enthousiast geworden? Meer informatie?
Vind jij het leuk om mee te denken over de inhoud en inspirerende sprekers? Laat het ons weten via info@losgio.nl

Vacature Profielcommissie TNO (aios JGZ)

Wil jij meedenken over de profielopleiding jeugdarts KNMG bij TNO?

Geef je dan op als geïnteresseerde voor deelname aan de profielcommissie van deze opleiding.

Wat is de profielcommissie: vanuit de regelgeving zijn de volgende eisen neergelegd:  een opleidingsinstituut heeft een onderwijscommissie (profielcommissie) die betrokken wordt bij de opstelling, organisatie en evaluatie van het opleidingsplan. De commissie bestaat uit opleiders, vertegenwoordigers vanuit de wetenschappelijke vereniging, vertegenwoordigers van de werkgevers  en een vertegenwoordiger vanuit de aios.

Wat wordt er van mij verwacht?

Wie zoeken we:

 • Aios profielopleiding Jeugdarts KNMG bij TNO
 • Lid van het LOSGIO
 • Kritische, opbouwende blik
 • Geïnteresseerd in opleiding en onderwijs

Wat vragen we van je:

 • 2x per jaar vergadering in TNO locatie Leiden, vergaderduur 2 uur (vacatiegeld en reiskosten vergoeding)
 • Actieve deelname aan vergadering
 • Samenwerking met onderwijscommissie LOSGIO

Enthousiast geworden? Meer informatie?

Meer informatie te verkrijgen bij Karien Wielaart en/of Nienke van den Berg.

Vacature Profielcommissie NSPOH (aios JGZ)

Ben jij aios jeugdgezondheidszorg bij NSPOH? En blijf je graag op de hoogte? Meld je dan voor meer informatie over de profielcommissie JGZ van de NSPOH.

Wat wordt er van mij verwacht?
Investering: twee vergaderingen per jaar, die je als stage-uren kunt rekenen. Je praat actief mee, namens het LOSGIO. Dat heeft effect!

Enthousiast geworden? Meer informatie?
Voor meer informatie kun je een mail sturen aan Karine van ’t Land, karinevantland@zuidzorg.nl.

Vacature PR & webcommissie LOSGIO

Functie
Het LOSGIO zoekt een enthousiaste aios die de PR & webcommissie LOSGIO wil gaan versterken. De commissie onderhoudt de website van het LOSGIO en houdt zich bezig met PR-activiteiten. Hierbij valt te denken aan het maken van een nieuwsbrief voor alle aios, het bijwonen van carrièrebeurzen, het geven van voorlichting over het LOSGIO, het maken van promotiemateriaal etc.

Wat wordt er van mij verwacht?
Als lid denk je mee in allerhande PR-activiteiten en/of hou je je bezig met de website. Iedere tijdsinvestering is welkom!

Enthousiast geworden? Meer informatie?
Geïnteresseerden kunnen zich melden via info@losgio.nl

Vacature Commissie internationalisering LOSGIO

Functie
Het LOSGIO zoekt twee enthousiaste aios die de commissie internationalisering willen gaan versterken. De commissie internationalisering houdt zich bezig met contacten leggen en onderhouden met Public Health professionals in Europa en daarbuiten.

Op dit moment wil dit concreet zeggen dat wij ons bezig houden binnen EuroNet MRPH. Euronet MRPH is het “European Network of Medical Residents in Public Health”. Het is een Europese beweging die de link wil maken tussen sociaal geneeskundigen in opleiding binnen Europa.

Niet alleen is dit interessant voor je eigen verbreding als aios, het is bovenal erg leuk! LOSGIO wil hiermee ook onze blik verbreden binnen Europa en in de toekomst ook naar de rest van de wereld. Wat kunnen wij leren van de opleiding Public Health in andere landen, kunnen wij samenwerken in de opleidingen, bijvoorbeeld middels stages of wetenschappelijk onderzoek?

Wat wordt er van je verwacht?
Als lid van de commissie internationalisering ben jij het gezicht van LOSGIO binnen EuroNet MRPH en dus binnen Europa. Als vertegenwoordiging van de aios verwachten wij een actieve en inhoudelijke bijdrage aan de commissie. Je hebt de kans om bijeenkomsten bij te wonen die gehouden worden ergens in Europa én leert daarbij andere Europese aios kennen. Je draagt daarbij ook zelf bij aan inhoudelijke discussies en mogelijk een presentatie. Je bent enthousiast, betrokken en je beheerst voldoende professioneel Engels.

Enthousiast geworden? Meer informatie?
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij lilian.vdven@losgio.nl.

Extern

Vacature Redacteur TBV

Functie

Belangrijkste taken en activiteiten van een redacteur

 • actieve deelname aan redactievergaderingen (maximaal zeven bijeenkomsten per jaar)
 • ontwikkelen van ideeën en ontplooien van initiatieven voor het redactiebeleid en de uitvoering ervan
 • beoordelen van manuscripten en het geven van aanwijzingen voor revisie daarvan
 • werven van kopij
 • onderhouden van een netwerk voor het TBV
 • zelf leveren van bijdrages (te denken valt aan o.a. een ‘zeepkist’, verslag, boekbespreking of bijdrage aan een interview)

Kwaliteiten van een redacteur

Enthousiasme en affiniteit met het (willen) verrichten van redactiewerk staan voorop. Je hoeft niet al op hoog niveau over alle kwaliteiten te beschikken, maar moet wel bereid zijn die verder te ontwikkelen.

Kwaliteiten van belang voor een redacteur:

 • enthousiasme voor het vak en daar ook buiten de dagelijkse werkzaamheden uitdrukking aan willen geven
 • ideeën kunnen ontwikkelen
 • wetenschappelijke belangstelling
 • een kritische instelling
 • kritiek zakelijk, opbouwend en doeltreffend kunnen verwoorden

Daarnaast is het natuurlijk een pluspunt als je het leuk vindt om zelf te schrijven en ook over een goede schrijfstijl beschikt.

Wat wordt er van mij verwacht?

De redactie is op zoek naar een geregistreerde verzekerings- of bedrijfsarts of een arts in opleiding daartoe met enkele jaren ervaring.

De redactie is ook op zoek naar een redacteur met een onderzoeksachtergrond en affiniteit met de sociale geneeskunde. Dat kan een arts zijn, maar ook andere relevante kennis en ervaring is meer dan welkom.

De redactie zou zichzelf graag versterken met ‘jonge’ (verzekerings- of bedrijfs)artsen.

Het redactiewerk kost gemiddeld ongeveer twee uur per week.

Een redacteur verbindt zich in beginsel voor enkele jaren aan het TBV.

Overige aspecten

Redacteur TBV is een onbezoldigde functie. Onkosten worden vergoed. Voor een aantal activiteiten heeft een redacteur recht op een bescheiden vergoeding.

Als je wel een bijdrage wilt leveren aan het TBV, maar niet vanuit de positie van redacteur, kun je ook als vaste medewerker aan de slag gaan. Je neemt dan niet deel aan de redactievergaderingen en hebt geen rechtstreekse invloed op het redactiebeleid.

Enthousiast geworden? Meer informatie?

Wim Otto of Bas Sorgdrager nodigen je graag uit voor een verkennend gesprek. Dat geeft een beter beeld dan deze oproep.

Wim Otto:            T 0624552529      E tbv.otto@gmail.com

Bas Sorgdrager:  T 0651748563      E sorgdrager@planet.nl

RGS zoekt aios M&G/BG/VG

Functie

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft een adviescommissie voor de behandeling van bezwaren, gericht tegen beslissingen van de RGS en een geschillencommissie voor de behandeling van geschillen van aios over een besluit van een opleider, opleidingsinrichting of opleidingsinstituut. In beide commissies is een vacature voor een aios M&G, aios bedrijfsgeneeskunde en aios verzekeringsgeneeskunde. Dubbellidmaatschap van beide commissies is toegestaan. In de commissie zitten juristen, specialisten, profielartsen en aios.

Wat wordt er van mij verwacht?

De behandeling van zowel een bezwaarschrift als een geschil bestaat uit drie stappen: het beoordelen van de toegezonden stukken, het deelnemen aan de hoorzitting en het beoordelen van het conceptadvies. Hoorzittingen worden eenmaal per maand gehouden; voor de adviescommissie op donderdagmiddag en voor de geschillencommissie op dinsdagmiddag. Hoe vaak een lid deelneemt aan de commissie kan sterk wisselen. Dat wordt namelijk bepaald door het aantal bezwaren dat wordt ingediend en het specialisme waarop deze betrekking hebben; je wordt in principe alleen betrokken bij zittingen die je eigen specialisme betreffen. De functie kent een vacatiegeldregeling en een reiskostenvergoeding.

Enthousiast geworden? Meer informatie?
Geïnteresseerden kunnen zich melden via info@losgio.nl.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen