De inschrijvingen voor de AIOS-dag zijn geopend!

De AIOS-dag van het LOSGIO komt er weer aan!

Het programma is rond en de inschrijvingen zijn geopend. Zorg dat je je snel kosteloos inschrijft, voordat de lijst vol is!

Je kunt je aanmelden via de volgende link: inschrijven.

Meer info over deze dag en het programma vind je hier.

Verslag bijeenkomst ‘Juiste zorg op de juiste plek’

Als jonge artsen willen we onze stem laten horen over de mogelijkheden voor samenwerking tussen de curatieve (eerste en tweede lijn) en public health sector. Daarom organiseren het LOSGIO en Werkgroep Zorg 2025 een reeks actieve, kleinschalige bijeenkomsten. Vrijdagmiddag 21 september was de eerste bijeenkomst. Hoogleraar zorginnovatie en zorgtechnologie Guus van Montfort gaf de aftrap. Hij liet zien hoeveel er nog te winnen valt om de patiënt écht centraal te stellen. ‘Hoezo zorg op afstand?’ vroeg Van Montfort retorisch. ‘Dat is zorg op afstand van het ziekenhuis, dichtbij de patiënt! Welk perspectief weegt het zwaarst?’

Klik hier voor het volledige verslag: Verslag Juiste zorg juiste plek ism Werkgroep Zorg 2025

Interesse gewekt? Op vrijdagmiddag 25 januari staat de volgende bijeenkomst gepland met als thema Arbeid en Gezondheid. Je bent van harte welkom om aan te sluiten.

Nienke in LAD-magazine: ‘Arts M&G heeft de toekomst’

Nienke van den Berg (aios M&G en bestuurslid LOSGIO) en Elise Buiting (voorzitter KAMG) geven in het LAD-magazine hun visie over de veranderingen binnen de opleiding tot Arts Maatschappij & Gezondheid.

Lees hier het hele artikel online (pagina 4 t/m 6)!

Sollicitaties vernieuwde opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid

Word jij ook arts Maatschappij & Gezondheid?

Wil je arts Maatschappij en Gezondheid worden? Dan kun je van 1 augustus t/m 14 september solliciteren voor een opleidingsplek. Word je geselecteerd, dan kom je in dienst van de nieuwe landelijk werkgever SBOH.

Als arts Maatschappij & Gezondheid (arts M&G) sta je midden in de maatschappij. Afhankelijk van je specialisatie houd je je bezig met onderwerpen als obesitas en kindermishandeling, antibioticaresistentie en Q-koorts, tuberculosebestrijding, forensische geneeskunde of de gevolgen van kunstgraskorrels op de gezondheid van mensen. Daarbij richt je je de ene keer op een specifiek onderwerp of een bepaalde groep mensen. Maar uiteindelijk zet je je altijd in voor de gezondheid van de hele bevolking.

Vernieuwing opleiding

Belangrijk om te weten is dat de opleiding tot arts M&G per 1 januari 2019 wordt vernieuwd. De vernieuwing heeft betrekking op de profielen jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, forensisch arts en medische milieukunde en de hierbij horende tweede fase-opleiding tot arts M&G. Grootste verandering is dat aios meer ruimte krijgen om bruggen te bouwen. Niet alleen tussen de klinische zorg en de sociale geneeskunde, maar ook tussen het sociale domein en de publieke gezondheidszorg, en tussen de verschillende profielen M&G. Er is daarnaast veel aandacht voor academisering binnen het vakgebied. Concreet betekent dit dat er meer (klinische) stages en keuzestages in de opleiding worden ingebouwd. Zo zorgen we voor verbreding van het vakgebied en leiden we artsen op voor de toekomst.

Meer weten?

Op de nieuwe website www.artsmg.nl vind je alle informatie over het landelijk werkgeverschap en de sollicitatieprocedure voor een opleidingsplek. Ook kun je meer lezen over de profielopleidingen jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, forensisch arts en arts medische milieukunde, plus de tweede fase-opleiding tot arts M&G. Daarnaast kun je – van 1 augustus t/m 14 september – online solliciteren voor een opleidingsplek.

Kevin en Lianne in Themaspecial Arbeid en Gezondheid

Onze bestuursleden Kevin De Decker (aios verzekeringsgeneeskunde) en Lianne Schouten (aios bedrijfsgeneeskunde) vertellen in de Themaspecial Arbeid en Gezondheid waarom goede samenwerking met elkaar en met de huisarts zo belangrijk is voor de gezondheid van de cliënt.

“Kevin: Ik denk dat Lianne en ik vrij goed op de hoogte zijn van elkaars werk, we kennen elkaar via een bestuur voor sociaal-geneeskundigen in opleiding.” Mooi voorbeeld hoe het LOSGIO bijdraagt aan de onderlinge verbinding tussen artsen in de sociale geneeskunde!

Mocht je de bijlage van het Medisch Contact hebben gemist, dan vind je hier de digitale versie: Special Arbeid en gezondheid.

Stichting SOGEON lanceert artsmg.nl

Op 1 juni heeft Stichting SOGEON de website artsmg.nl gelanceerd. De site bevat alle relevante informatie over de vier profielopleidingen op het gebied van Maatschappij & Gezondheid – jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding en arts medische milieukunde – plus de tweede fase-opleiding tot arts M&G. De nieuwe site biedt ook de mogelijkheid om online te solliciteren. Artsen die een opleiding tot arts M&G willen volgen, kunnen zich vanaf 1 augustus aanmelden via de website. De sollicitatieperiode duurt tot en met 14 september.

Landelijk werkgeverschap
De instroom van artsen in de opleidingen arts M&G is onvoldoende om de behoefte aan opgeleide artsen in het werkveld te vervullen. Daarom heeft het ministerie van VWS een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Eén daarvan is dat aios (artsen in opleiding tot specialist) Maatschappij & Gezondheid vanaf 1 januari 2019 in dienst komen van één werkgever, de SBOH. Dit ‘landelijk werkgeverschap’ is nu al gebruikelijk bij een groot aantal medisch specialismen zoals bijvoorbeeld huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde. Vanaf 2019 is het landelijk werkgeverschap ook van kracht voor de profielopleidingen jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding en medische milieukunde, en de hierbij horende tweede fase.

Het grote voordeel van landelijk werkgeverschap is dat aios in de nieuwe opleiding in en van meerdere opleidingssituaties kunnen leren. Het ministerie van VWS wil op deze manier, samen met de wetenschappelijke verenigingen van de vier profielen en de opleidingsinstituten NSPOH en TNO, de opleiding aantrekkelijker maken voor jonge artsen en hen motiveren om voor de sociale geneeskunde te kiezen.

Informatie over vier profielen, online solliciteren
Om (aankomende) aios te informeren over de veranderingen én om hen te informeren en inspireren, heeft Stichting SOGEON de website artsmg.nl gelanceerd. De site biedt informatie over de vier profielopleidingen en de tweede fase-opleiding tot arts M&G, plus antwoorden op de belangrijkste vragen die er leven. Via de website kunnen artsen bovendien solliciteren bij een van de opleidingsinstellingen.

Dé portal
De informatie op de site is tot stand gekomen in samenwerking met TNO, NSPOH, KAMG, GGD/GHOR, ActiZ en Losgio. De site wordt de komende periode verrijkt met onder andere ervaringsverhalen van aios en (profiel) artsen Maatschappij & Gezondheid. Artsmg.nl vervangt de huidige website artsmaatschappijengezondheid.nl en moet uiteindelijk dé portal worden voor alle (profiel)opleidingen in het domein M&G.

Eindrapport Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleidingen

Het CGS sloot op 15 december 2017 een project van één jaar af om gender herkenbaar in vijf vervolgopleidingen te krijgen: huisartsgeneeskunde, cardiologie, psychiatrie, interne geneeskunde en maatschappij & gezondheid. Het project begon op 15 december 2016 onder leiding van Em. prof. dr. Toine Lagro-Janssen van het Radboudumc, met subsidie van ZonMw.

Naast het CGS, de Federatie Medisch Specialisten, KNMG, De Geneeskundestudent, VWS en OC&W waren de wetenschappelijke verenigingen van voornoemde vijf specialismen in de begeleidingsgroep vertegenwoordigd. Door het project wordt nu in de vijf vervolgopleidingen aandacht besteed aan gender. Er is een checklist opgesteld om te bepalen in hoeverre er aandacht is voor gender in de opleiding tot geneeskundig specialist en er is een informatieve e-learning ontwikkeld om de kennis over genderverschillen verder te vergroten. Deze e-learning is vrij toegankelijk. De aanvraag voor accreditatie ervan loopt.

Het rapport eindigt met enkele aanbevelingen om de aandacht voor genderverschillen te vergroten, te verbreden en te verduurzamen. Het CGS is met ZonMw in overleg om te bezien in hoeverre een vervolg op dit project tot de mogelijkheden behoort.

Het eindrapport ‘Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleidingen’ is te vinden op de website van de KNMG.

Aios Maatschappij & Gezondheid vanaf 2019 in dienst van SBOH

Aios die vanaf 1 januari 2019 starten met de opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid, komen automatisch in dienst van de SBOH. Dat besluit, dat alleen geldt voor aios die voor de profielen jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding of medische milieukunde kiezen, sluit aan op diverse veranderingen die de opleiding aantrekkelijker moeten maken. Om de overgang van werkgeverschap in goede banen te leiden, hebben de LAD en SBOH een overeenkomst afgesloten, die ook is afgestemd met de verenigingen KAMG en LOSGIO.

 

Het curriculum wordt zodanig aangepast, dat er mogelijkheden komen voor (klinische) stages, keuzestages en verbreding binnen het vakgebied. Ook wordt gewerkt aan de verdere academisering van de opleiding. Daarnaast moeten aios solliciteren bij de landelijke selectiecommissie. Verder is besloten dat aios niet langer in dienst komen van de instelling waar ze hun opleiding volgen, maar bij de SBOH. Er gaan dus gelijke arbeidsvoorwaarden gelden voor alle aios M&G; nu is dit nog afhankelijk van de instelling waar de opleiding wordt gevolgd. De SBOH is ook werkgever van artsen die in opleiding zijn tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten. Lees hier meer over de veranderingen en antwoorden op veelgestelde vragen.

Voor wie geldt de overgang van werkgeverschap?

Het dienstverband bij de SBOH geldt voor alle artsen die vanaf 1 januari 2019 starten met een van bovengenoemde profielen in de opleiding M&G. Artsen die in 2018 of eerder zijn gestart met de opleiding, en uiterlijk in 2022 met de tweede fase van de opleiding beginnen, kunnen gedurende de volledige opleiding in dienst blijven van hun huidige werkgever.

In de praktijk werken artsen vaak al enige tijd als basisarts voor een instelling (zoals een GGD of een jeugdgezondheidszorgorganisatie), voordat zij starten met de opleiding. Om te voorkomen dat deze artsen er qua arbeidsvoorwaarden op achteruitgaan bij de overstap naar de SBOH, geldt een garantieregeling. Ook artsen die na afloop van een (tijdelijk) dienstverband bij een dergelijke instelling overstappen naar de SBOH voor de tweede fase van de opleiding, komen in aanmerking voor deze garantieregeling.

Lees meer over wat dit per groep precies betekent in de overeenkomst.

 

Wat zijn verdere gevolgen?
Aios die straks in dienst komen van de SBOH, worden ook lid van de LAD; de SBOH betaalt de kosten van het lidmaatschap van zowel de wetenschappelijke vereniging als de LAD. Aios M&G kunnen daardoor profiteren van alle lidmaatschapsvoordelen van de LAD. Zo kunnen ze voor 20 uur per jaar kosteloos gebruikmaken van de juridische dienstverlening, bijvoorbeeld als ze in een opleidingsgeschil belanden of andere arbeidsvoorwaardelijke vragen hebben. Daarnaast komen ze onder de werkingssfeer van de Cao SBOH te vallen, waarover de LAD namens aios onderhandelt met de SBOH. Kijk voor meer lidmaatschapsvoordelen op de LAD-site.

 

Tot slot …

Als iemand nu bij een GGD of jeugdgezondheidszorgorganisatie werkt en vanaf 2019 op verzoek van de instelling de opleiding tot arts M&G gaat volgen, komt hij in dienst van de SBOH. Het is mogelijk om dan met de instelling een zogeheten terugkeerafspraak te maken. De instelling betaalt gedurende de opleiding dan een terugkeerpremie aan de aios, die zich eraan verbindt na afronding van de opleiding weer in dienst te komen bij de instelling.

Als artsen lid zijn van de LAD en ondersteuning nodig hebben bij de onderhandelingen met hun werkgever over de terugkeerafspraak, kunnen ze hiervoor terecht bij de juristen van het Kennis- en Dienstverleningscentrum (KDC) van de LAD.

Bestuurswissel LOSGIO

Op de ALV van 26 maart 2018 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden.

Het huidige bestuur kent de volgende samenstelling:

  • Voorzitter: Lilian van der Ven
  • Secretaris: Lianne Schouten
  • Penningmeester: Ireen Feenstra
  • Algemeen bestuurslid: Nienke van den Berg
  • Algemeen bestuurslid: Kevin De Decker
  • Algemeen bestuurslid: Fenne de Kok
  • Algemeen bestuurslid: Ekaterina Kotelnikova

Wij kijken uit naar een mooi jaar!